1
  • حداقل طول نام باید 255 کاراکتر باشد

  • از کاراکترهای غیرمجاز نمی توان در نام گذاری استفاده نمود

  • در یک مکان از هارددیسک نمی توان دو فایل یا پوشه ی هم نام ایجاد نمود

  • در تغییر نام اگر پسوند آن مشخص است، آن را تغییر ندهید