1
  • نامه ادغام شده – پیام های الکترونیکی ادغام شده

  • برچسب های ادغام شده – فهرست های آدرس ادغام شده

  • فهرست های آدرس ادغام شده – برچسب های ادغام شده

  • پاکت نامه های ادغام شده – برچسب های ادغام شده