1
  • .پیدا کردن گیرندگانی که نام آن ها در لیست تکراری است

  • پیدا کردن یک یا چند گیرنده ی خاص

  • .پیدا کردن نامه ای که گیرنده ی آن شخص خاصی است

  • وارد کردن مشخصات گیرنده ی نامه جدید