1
  • هر پوشه در پنجره ای جداگانه باز می شود

  • هر پوشه را در پنجره فعلی باز می کند

  • با یک بار کلیک روی پوشه ، پوشه باز می شود

  • با دوبار کلیک روی پوشه، پوشه باز می شود