• 120- طراحی سیاه و سفید

    query_builder30 دقیقه
    play_arrow6
    comment0
    query_builderآذر 15, 1401
    ♦ : آزمون : طراحی سیاه و سفید ♦ : نوع آزمون : گرافیک ♦ : تعداد سوالات : 30 ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه