تمامی رنگ هایی که در چرخه دوازده رنگ روبروی یکدیگر قرار دارند، چه نام دارند؟

کدام گزینه از خصوصیات جنس کاغذ برای ترکیب و به دست آوردن رنگ های درجه دوم است؟

رنگ هایی که معموالا از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شود، بلکه سایر رنگ ها از ترکیب آنها با یکدیگر به وجود می آیند، چه نام دارند؟