گزارش رزرو کلاس

نمایش 1 - 25 از 31

تاریخروز هفتهزماننامنام خانوادگیتلفننام دورهنام مربیتوضیحات
1402/12/13یکشنبه10:00ریحانهصلاحی09365626582برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/13یکشنبه16:29کلاسعمومیIcdlگیسو شاهمرادی
1402/12/14دوشنبه14:00ریحانهمظلومی09371856958طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/15سه شنبه13:15کیانحسینی09111968192برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/15سه شنبه14:15پارساحسن نژاد09112931599برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/15چهارشنبه13:00نگیناصغرزاده09358134923طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/16چهارشنبه14:00علیرضاباروج09115849324طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/16چهارشنبه15:30یاسینرضائی09111209130برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/16چهارشنبه16:30امیررسامقهرمانی09912797232برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/15سه شنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودی
1402/12/19شنبه11:00هانیهاسعدی09039193157طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/19شنبه15:30کلاسعمومیسخت افزارکامران مسعودی
1402/12/20یکشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودی
1402/12/20یکشنبه16:45کلاسعمومیIcdlگیسو شاهمرادی
1402/12/21دوشنبه14:00ریحانهمظلومی09371856958طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/22سه شنبه13:15کیانحسینی09111968192برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/22سه شنبه14:15پارساحسن نژاد09112931599برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/22سه شنبه15:15ویهاندیلمی09028983400برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/21دوشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودی
1402/12/22سه شنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودی
1402/12/23چهارشنبه13:00نگیناصغرزاده09358134923طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/23چهارشنبه14:00علیرضاباروج09115849324طراحی سایتشاهرخ نظری
1402/12/23چهارشنبه15:30یاسینرضائی09111209130برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/23چهارشنبه16:30امیررسامقهرمانی09912797232برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظری
1402/12/23چهارشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودی
تاریخروز هفتهزماننامنام خانوادگیتلفننام دورهنام مربیتوضیحات